top of page
ЕНЕРГИЈА ОД ВАШИОТ ПОКРИВ
ПАМЕТЕН МОДУЛ

FVPAM за еколошки
чиста енергија

ДОВОЛНО ЕНЕРГИЈА

батерии за складирање на електрична енергија 

energy

ПРИМЕНА

eнергетски ефикасни фасади и покриви, 
економични ФВ системи

ПАМЕТЕН ФОТОВОЛТАИЧЕН МОДУЛ

за еколошки чиста енергија

Заштита на природата

Зголемено домашно производство на електрична енергија

Зголемување на доверливоста и квалитетот на снабдувањето во рурални средини и места оддалечени од мрежата

Поефикасна работа производните единици во електроенергетскиот систем

ФВПАМ

ПОКРИВИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ И СКЛАДИРААТ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Поради директната зависност од временските прилики, производството на струја преку фото волтаични системи е со променлив и неизвесен карактер. Вишокот или недостигот на енергија се надоместува (балансира) од останатите електроцентрали во електроенергетскиот систем. Ова се фактори кои го ограничуваа ширењето на оваа
еколошки-прифатлива технологија.

ИДНИНА
ДОВОЛНО ЕНЕРГИЈА
ЗА СИТЕ ПОТРЕБИ
ПРИМЕНА

Согласно со ЕУ директивите, во иднина, инсталирањето на нови ФВ системи ќе биде помогнато само за индивидуална потрошувачка

Проблемот со балансирањето на потребната енергија, се надминува со примена на батерии за складирање на електрична енергија и нејзино користење по потреба

Вградување на енергетски ефикасни фасади и покриви, инсталација на ФВ системи со можност за акумулација на електричната енергија со пониски цени

ИСПЛАТЛИВ ПРОИЗВОД

ШТО Е НОВО?
Baterija.png

За разлика од стандардните производи, овој во себе физички интегрира акумулаторски батерии за складирање електрична енергија и електронски компоненти со контролна логика за:

  • управување со енергијата добиена од ФВ ќелиите (кон батериите или кон инверторот) и со енергијата складирана во батериите (кон/од батериите)

  • надзор на секој модул

НАЈНОВА ТЕХНОЛОГИЈА
НА БАТЕРИИ

Литииум-титанатски (LTO) батерии, со следните главни карактеристики:

  • работен век соодветен со работниот век на ФВ модулите (преку 40 години),

  • можност за брзо полнење и празнење,

  • температурен опсег за нормално функционирање, соодветен со опсегот на работните температури на ФВ модулите (–40°C до +65°C).

Иновација

ПРИМЕНА

ЕНЕРГЕТСКИ НЕЗАВИСНИ ОБЈЕКТИ

  • Во вградување на енергетски ефикасни фасади и покриви

  • Инсталација на ФВ системи со можност за акумулација на електричната енергија со пониски цени

  • Продлабочување на истражувачките и едукативните активности и примена на знаењата во апликативните проекти

Хотели, болници, ладилничко-кланички погони, училишта и градинки, супермаркети, индустриски објекти, објекти за идивидуално домување, компании за производство на ФВ модули во земјата и пошироко, сите досегашни и идни корнисници на ФВ модули, сопственици на постоечки фотоволтаични централи од постара генерација.

Примена

ЦЕНИ И ИСПЛАТЛИВОСТ

ШТО ВЕЛАТ СТАТИСТИКИТЕ

ЦЕНА

По влегувањето на производот во сериско производство, цената на чинење на инсталиран 1kW / 1,5 kWh ќе изнесува околу 1000 Евра

ПРИХОД

Со овој систем за македонски ценовни услови се очекува приход од 150 евра на годишно ниво - времето на враќање на инвестицијата би било околу 6,7 години

  ВРАЌАЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИЈА

Времето на враќање ќе зависи од случај до случај поради тоа што на оваа инвестиција треба да се одземе цената на покривачот и цената на системите за резервно напојување.

Ситуацијата во западноевропските земји е уште поповолна со оглед што продажната цена на електричната енергија е повисока а инвестицијата би била на исто ниво.

Земајќи ги предвид просечните цени на електричната енергија во ЕУ земјите јасно е дека времето на враќање на инвестицијата би се намалило на околу 1000 евра / 210 евра/год = 4,76 години.

Цени

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Контактирајте не

Пораката е испратена

Дознај повеќе
bottom of page